SAVOSA

Huisregels

Deel A: Algemeen
Artikel A-1 Werking
Het Huishoudelijk Reglement regelt, daar waar dit noodzakelijk wordt geacht, de toepassing der in de Statuten opgenomen bepalingen, alsmede verdere inrichting en alle werkzaamheden der vereniging.

Artikel A-2 Verenigingstenue
a) Het verenigingstenue bestaat uit een marine-/lichtblauw/wit shirt en een marineblauwe broek.
b) Tijdens wedstrijden onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) dient de speler (m/v) in het door het Bestuur voorgeschreven tenue te spelen.
c) Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen indien het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet. Het bestuur kan hiervoor per team dispensatie verlenen.
d) Tenue wordt door de vereniging geleverd, de leden betalen daarvoor een kledingbijdrage.
d) De wedstrijdkleding wordt bij toerbeurt door de teamleden gewassen en teruggebracht naar de vereniging.

Deel B: Leden
Artikel B-1 Aanmelding
Zij die tot lid van de vereniging wensen toe te tre¬den dienen zich daartoe te wenden tot het bestuur. Hij/zij dient daartoe een inschrijfformulier in te vullen, dit is te verkrijgen via het secretariaat van de vereniging of te downloaden vanaf de SAVOSA website. Het ingevulde inschrijfformulier moet vergezeld van een recente pasfoto bij het secretariaat van de vereniging moet worden ingeleverd. Eventuele registratie-/administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen door een lid nooit worden teruggevorderd.
Indien het gaat om aanmelding van een lid dat volgens Nederlandse wettelijke bepalingen minderjarig is dient de wettelijk vertegenwoordiger (m/v) het aanmeldingsformulier mede te ondertekenen. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt toestemming verleend om de contributie via automatische incasso af te schrijven. Hiervoor is een ingevuld machtigingsformulier een vereiste.

Artikel B-2 Medische keuring
Leden die deelnemen aan wedstrijden wordt geadvi¬seerd zich aan medische sportkeuring te onderwer¬pen. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid zelf.

Artikel B-3 Einde Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
a) Overlijden
Bij het overlijden van een lid vervalt het lidmaatschap.
b) Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend schriftelijk geschieden met handtekening van het lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger aan het Secretariaat uiterlijk voor 1 juni van een lidmaatschapsjaar, waarna het lidmaatschap per 30 juni daarna volgend afloopt. Wanneer een lid tussentijds opzegt dient in ieder geval tot aan het einde van het lopende lidmaatschapsjaar de contributie aan de vereniging te worden voldaan.
c) Opzegging door het Bestuur namens de Vereniging
Opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur namens de Vereniging om andere redenen dan bij wijze van sanctie (Royement). Een lid waarvan het lidmaatschap door het Bestuur namens de Vereniging is opgezegd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend; hij of zij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan niet werd voldaan na te komen.
d) Royement
Royement geschiedt door het bestuur. Het geroyeerde lid heeft het recht tegen de beslissing in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Een lid dat geroyeerd is, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend; hij of zij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan niet werd voldaan na te komen.

Artikel B-4 Rechten en verplichtingen
In aanvulling op artikel 4 van de statuten van de vereniging bestaan ten aanzien van de leden de volgende rechten en verplichtingen
a) Ieder lid verklaart zich, door tot de vereniging toe te treden, aan de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te onderwerpen.
b) Ieder lid verkrijgt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging om niet bij aanvang van het lidmaatschap.
c) Ieder gewoon lid kan opgedragen worden door het bestuur of door een door het bestuur ingestelde en benoemde commissie om volgens vooraf bekend gemaakt rooster de functie van zaal-/veldwacht c.q. tijdwaarnemer te vervullen dan wel andere algemene verenigingsactiviteiten uit te voeren. Voor leden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers deze plicht vervullen.
d) Ieder gewoon lid en elk aspirant-lid van 16 jaar of ouder kan opgedragen worden door het bestuur of door het bestuur ingestelde en benoemde commissie om volgens vooraf bekend gemaakt rooster bardiensten te draaien.
e) Leden, die na een tijdige aanschrijving voor een wedstrijd verhinderd blijken te zijn, dienen per omgaande aan het wedstrijdsecretariaat of een bij een door het bestuur aangewezen persoon af te schrijven.
f) Leden dienen de trainingen bij te wonen die voor hen bestemd zijn. De trainingen vinden plaats op een door het bestuur vast te stellen dag en tijdstip en staan onder leiding van een door het bestuur aangestelde trainer. Leden dienen bij verhindering zich tijdig af te melden bij de trainer.

Artikel B-5 Straffen
In aanvulling op artikel 5 van de statuten is ten aanzien van strafbare
handelingen het volgende bepaald.
a) Leden die een contributieachterstand hebben van twee of meer kwartalen kunnen door het bestuur we¬gens contributieschuld van de ledenlijst worden afgevoerd. Wegens contributieschuld geroyeerde leden kunnen na betaling weer als lid van de vereniging worden aangenomen, dit ter beoordeling van het be¬stuur.
b) Leden die de functie van zaal-/veldwacht cq tijdwaarnemer hebben opgedragen gekregen en die functie uit nalatigheid niet hebben vervuld krijgen van het bestuur een geldboete opgelegd . De hoogte van de boete wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld.
c) Leden die de opgedragen bardienst uit nalatigheid niet hebben vervuld krijgen van het bestuur een geldboete opgelegd. De hoogte van de boete wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld.
d) Leden die naar het oordeel van de NHV wangedrag vertoond hebben met als gevolg een geldboete voor de vereniging worden aansprakelijk gesteld voor de financiele gevolgen van hun handelen.

Deel C: Bestuur
Artikel C-1 Samenstelling
a) Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste vijf stemgerechtigde gewone leden, n.l. een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en ten minste twee leden, welke leden volgens Nederlandse wettelijke bepalingen meerderjarig zijn. Slechts de voorzitter wordt als zodanig in functie gekozen.
b) Een lid van het Bestuur treedt drie jaren na zijn verkiezing af volgens een door Het Bestuur te bepalen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
c) Bij ziekte of andere oorzaken worden opengevallen bestuursfuncties bij bestuursbesluit geregeld.
d) Het bestuur wijst uit zijn midden 1 of 2 vice-voorzitters aan, die bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken waarnemen.
e) Het Bestuur benoemt een dagelijks bestuur, tenminste bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel C-2 Frequentie
bestuursvergaderingen en besluitvorming
a) Bestuursvergaderingen worden belegd:

Telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht.
Op verzoek van tenminste twee van de overige bestuursleden.
Tenminste tien maal per verenigingsjaar.
b) Voor besluitvorming in de bestuursvergaderingen dienen minstens twee leden van het dagelijks bestuur en een ander bestuurslid aanwezig te zijn.

Artikel C-3 Bestuurstaken
Het bestuur bestuurt de vereniging, draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen en voor de uitvoering van genomen besluiten.

Artikel C-4 Voorzitter
a) De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
b) Hij/zij leidt de vergaderingen, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij/zij heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen.
c) De voorzitter kan alle vergaderingen van commissies bijwonen, hij/zij heeft op deze vergadering een adviserende stem.
d) In bestuursvergaderingen heeft de voorzitter bij gelijkheid van stemmen een doorslaggevende stem.

Artikel C-5 Secretaris
De secretaris voert de administratie der vereniging voorzover deze niet aan andere is opgedragen. Hij/zij is belast met:
a) Het notuleren van vergaderingen.
b) Het voeren van de correspondentie, waarbij hij/zij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te bewaren.
c) Stukken welke verplichtingen voor de vereniging tot gevolg hebben, dienen door twee leden van het dagelijks bestuur ondertekend te worden.
d) De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene ledenvergadering wordt uitgebracht.
e) Het beheer van het verenigingsarchief.

Artikel C-6 Penningmeester
a) De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen der vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust bij het bestuur.
b) Hij/zij brengt de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn/haar beheer; tevens dient hij/zij een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar van de vereniging in.
c) Hij/zij is gemachtigd tot betalingen van vijfduizend euro per factuur. Hogere bedragen kunnen slechts plaatsvinden met mede ondertekening van een lid van het dagelijks bestuur.
d) Hij/zij houdt een ledenregister bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.
e) Hij/zij is gehouden de kascontrole commissie inzage te geven van de financiële administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie ter zake van zijn/haar beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem/haar jegens het bestuur, dat hem/haar ten alle tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel C-7 Commissies
a) Commissies worden door het bestuur ingesteld en benoemd. Het bestuur voorziet hen van een taakomschrijving.
b) De benoemde commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.

Deel D: Financiën
Artikel D-1 Kascontrolecommissie
a) De kascontrolecommissie bestaat uit drie gewone leden, waarvan er één als reserve optreedt. Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van de commissie.
b) De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft ten alle tijde het recht de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren.
c) Zij is verplicht deze controle tenminste eenmaal per jaar uit te voeren voor de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering en haar bevindingen schriftelijk aan deze vergadering mede te delen en – indien de controle hiertoe aanleiding geeft – de vergadering voor te stellen de penningmeester voor zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen.
d) De leden van de kascontrolecommissie kunnen niet meer dan twee jaar achtereen zitting hebben.
e) Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, worden binnen een week na aftreding van de penningmeester alle bescheiden, alsmede de kasgelden door de financiële commissie gecontroleerd. De financiële commissie dient na iedere controle schriftelijk uitslag van hun bevindingen aan het bestuur van de vereniging te doen toekomen.

Artikel D-2 Contributie
a) Betaling van de contributie gebeurt door middel van halfjaarlijkse- of jaarlijkse automatische incasso.
b) De te betalen jaarlijkse verenigingscontributie wordt door het bestuur vastgesteld, waarna dit bedrag op de Algemene Leden Vergadering dient te worden gefiatteerd. Elk lid betaalt de jaarlijkse contributie die voor hem/haar geldt en wordt berekend voor de categorie, waar het lid in competitie- of wedstrijdverband in uitkomt.
c) In bijzondere gevallen kan door het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing tot contributie betaling worden verleend.
d) Aan het begin van het seizoen dient tevens de contributie van het Nederlands Handbal Verbond te worden betaald.

Deel E Algemene Ledenvergadering
Artikel E-1 Presentie
Op de Algemene Leden Vergadering hebben alleen die leden stemrecht, die de zich onder beheer van de secretaris bevindende presentielijst hebben getekend. Wettelijke vertegenwoordigers dienen aan te geven wie zij vertegenwoordigen en dienen zich te kunnen legitimeren.

Deel F Slotbepaling
Artikel F-1 Bijzonderheden
a) Elk lid wordt geacht de bepalingen der statuten alsmede huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen.
b) Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in de Algemene Leden Vergadering worden behandeld.
c) Bij strijdigheid tussen enige bepaling uit de statuten en het huishoudelijk reglement gaat de bepaling uit de statuten voor.
d) Indien verschil van mening ontstaat omtrent de toepassing van enig artikel van de statuten en/of het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden op 1 april 2010

Aldus aangenomen op de Algemene Leden Vergadering d.d. 26 oktober 2009